انجمن های علمی

جلسات انجمن های علمی با ایجاد بستر مناسب علمی – پژوهشی در سطح مدرسه با حضور دبیران محترم