گرامیداشت ۱۱ آبان روز آزمایشگاه

با حضور دبیران علوم پایه