پر کردن فرم استعدادیابی

پر کردن فرم استعدادیابی توسط دانش آموزان متوسطه اول و دوم سال99-98