مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله با شعار مدرسه ایمن – جامعه تاب آور