علوم

با توجه به نقش مهم فعالیت هاي آزمایشگاهی در امر آموزش ، « 11 آبان ماه » به نام روز آزمایشگاه نامگذاري شده است
درس آزمایشگاه علوم به عنوان درسی جدید در جدول دروس دوره دوم متوسطه با شناسه و نمره مستقل ارائه و آموزشگر این درس، دبیر آزمایشگاه علوم خوانده میشود. دبیر آزمایشگاه ،آزمایش هاي کتاب را در محیط آزمایشگاه مستقل ازدبیر دروس علوم پایه( زمین شناسی،زیست شناسی،شیمی وفیزیک) ارائه می کند.
آزمایشگاه علوم مدرسه ، جایی است که در آن مهارتهاي عملی از طریق مجموعه اي از آزمایش ها آموزش داده می شود . یکی از مهمترین عوامل ایجاد علاقه مندي دانش آموزان به انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی، مناسب و جذاب بودن فضاي آزمایشگاه ها است.
فعالیت های آزمایشگاهی یکی از ارکان اصلی آموزش علوم تجربی محسوب شده و موجبات رشد دانش علمی،مهارت و نگرشهای علمی را فراهم می سازد.
انجام فعالیتهای آزمایشگاهی علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده، سبب دست ورزی و کسب مهارتهایی می گردد که در زندگی روزانه مورد استفاده قرارگرفته و زمینه های نو آوری و خلاقیت و تفکر انتقادی را در فراگیران فراهم می سازد.
صاحب نظران آموزش علوم تجربی،انجام آزمایش را ضروری ترین بخش برنامه درسی علوم تجربی می دانند.
بدون شک انجام آزمایش نقش زیر بنایی در درک عمیق مفاهیم دارد. ازین رو آزمایشگاه مرکزی پذیرای دانش آموزان علاقمند به علوم تجربی در طول سال تحصیلی در آزمایشگاه های فیزیک،شیمی،زیست شناسی ،نانو و کارگاه نجوم می باشد.