شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی با هدف تمرین مشارکت اجتماعی