دومین جلسه شورای مدرسه

دومین  جلسه شورای مدرسه مهر 98 با موضوع برنامه ریزی  جهت برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان