انتظامات

جلسه انتظامات دبیرستان با حضور دانش آموزان منتخب جهت مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه