دانستنی های علمی و کوتاه

 • پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند .
 • شتر در هنگام تشنگی میتواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .
 • تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند.  
 • گربه وسگ هر کدام 5 گروه خونی دارند و انسان 4 گروه.
 • زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.
 • سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.
 • در سال 1980 بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.
 • طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب دست خود اوست.
 • طول رگهای بدن انسان 560 هزار کیلومتر است.
 • در برج ایفل 2500000 پیچ به کار رفته است.
 • میزان انرزی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند؛ برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان در مدت یک میلیون سال کافی است.
 • خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از 17 عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از 40 عضله.
 • گربه در گوشش 32 عضله دارد.
 • خرسها موجوداتی چپ دست هستند.
 • مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد.
 • در فصل پائیز 700 تا 900 هزار برگ درخت بلوط میریزد.