جلسه نمایندگان و انتظامات

جلسه نمایندگان و انتظامات با هدف مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه