جلسه مشاوره جناب دکتر سروی

جلسه مشاوره جناب دکتر سروی جهت پایه نهم دهم یازدهم و دوازدهم مورخ 12 آبان