جلسه رانندگان سرویس با مدیر اجرایی سرکار خانم دهقان