جلسه آموزش خانواده و انجمن

جلسات آموزش خانواده به منظور دادن اطلاعات لازم به هریک از اعضا جهت داشتن یک خانواده موفق