جشنواره غذا و صبحانه سلامت

 برگزاری جشنواره غذای سالم و صبحانه سلامت به منظور ترویج تغذیه سالم، معرفی غذاهای سالم و ایمن