برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دبیران

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دبیران درشهریور 98 و آموزش استفاده از سیستم هوشمند