برگزاری جلسات همگن

برگزاری جلسه هم اندیشی دبیران همگن با موضوع آزمایشگاه