بازدید از اماکن تاریخی

بازدید از اماکن تاریخی در قالب طرح ایران مهارت ( گردشگری)  با هدف آشنا سازی با

تاریخ و میراث فرهنگی استان