بازدیداز خانواده شهدا

بازدید از خانواده شهدا در قالب درس آمادگی دفاعی با هدف بزرگداشت یاد شهدا