اولین جلسه شورای مدرسه

اولین جلسه شورای مدرسه شهریور 98 با موضوع هماهنگی جهت شروع سال تحصیلی و پروژه مهر