اهداف

دبیرستان دخترانه نجمه از همان ابتدا با هدف تربیت انسان هدفمند و با توجه به همه ابعاد وجودی انسان، عمل کرده است و با برنامه ریزی اصولی تلاش دارد علاوه بر رشد استعداد های آموزشی و علمی دانش آموزان در مهارت های اجتماعی ، هنری ، مهارت جسمی و حرکتی، استعداد آنان را شکوفا و با انس با قرآن به مفاهیم بلند آن آشنا شوند.