انواع دانش‌آموزان از نظر یادگیری

در یک کلاس درس، سه گروه دانش‌آموز وجود دارد:
1- کلامی
2- تصویری
3- دست ورز

۱- کلامــی: یادگیری در این گروه از دانش‌آموزان، از راه شنیداری است. یادگیری از جزء به کل است. با تکرار درس، آموزش در آن‌ها صورت می‌گیرد. نوع تکلیف در این گروه، از طریق بازگو کردن مطالب و تحقیق کردن است. بچه‌های کلامی از کلام به مرحله‌ی مجرد می‌رسند.

۱- تصویری: یادگیری در این گروه از دانش‌آموزان از راه دیدار است. یادگیری از کل به جزء است. این گروه از دانش‌آموزان باید در کلاس، آموزش را از طریق عکس‌های داخل کتاب و یا چارت تصویری و فیلم یا ماکت ببینند. نوع تکلیف در آنان کشیدن نقاشی مربوط به موضوع است. علامت ظاهری این دانش‌آموزان این است که شست دست خود را در بین 4 انگشت پنهان می‌کند. این دسته از دانش‌آموزان در یادگیری درس دایره بسیار موفق هستند.

۳- دســت‌ورز: یادگیری در این دسته از طریق لمس کردن است مثل انجام آزمایش. یادگیری در این گروه هم از کل به جزء است و هم از جزء به کل. نوع تکلیف برای این دانش‌آموزان، ساختن ماکت و مدل است. دانش‌آموزان دست‌ورز، دروس سه بعدی را بهتر می‌آموزند. نشانه‌ی ظاهری این گروه، داشتن انگشتان بلند هستند. دانش‌آموزان دست‌ورز از ملموس به مجرد می‌رسند.