المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف شناسایی استعداد و ظرفیت های ورزشی