افتخارات

رتبه اول در ارزیابی عملکرد در گروه همگن

کسب مقام برتر در مسابقات فرهنگی و هنری

کسب مقام برتر در مسابقات قرآن