افتخارات

رتبه اول در ارزیابی عملکرد گروه های همگن ناحیه

کسب مقام برتر الگوهای برتر تدریس دانش آموزی در سطح ناحیه در سال 95-94

کسب رتبه درجه یک مدارس غیر دولتی در ارزشیابی جامع اداره کل آموزش و پرورش فارس در سال 96-95

کسب رتبه اول استان و راهیابی به مرحله کشوری در مسابقات فرهنگی – هنری رشته خاتم سال تحصیلی 97-96 و 96-95

کسب رتبه برتر در مسابقات قرآن ناحیه در سال 97-96

کسب مقام اول استان و مقام برتر کشوری در مسابقات کاراته

کسب رتبه برتر استان در مسابقات فرهنگی – هنری رشته سرود جشنواره در سال 97-96

کسب رتبه برتر استان در مسابقات فرهنگی – هنری رشته نمایش عروسکی در سال 98-97

کسب رتبه اول و دوم ناحیه در مسابقات فرهنگی – هنری رشته موسیقی در سال 97-96

کسب رتبه دوم ناحیه در مسابقات فرهنگی – هنری رشته داستان نویسی در سال 97-96

کسب رتبه اول ناحیه در مسابقات فرهنگی – هنری رشته نقاشی آبرنگ در سال 97-96