معرفی کادر

موسس : سر کار خانم مهتاب امام


مدیر : فاطمه دهقان 
معاون آموزشی : نجمه یارمحمودی
معاون آموزشی : فاطمه فتاح شریف
معاون اجرایی : راضیه بابایی 
معاون پرورشی : شیما قاسمی 
مشاور : الهام موسوی 
دبیر علوم و شیمی : زهرا قنبری
دبیر ریاضی : راحله علیرضاپور
دبیر ادبیات : فاطمه ساسانی
دبیر فیزیک : فائزه علیرضاپور
دبیر زیست  : شهین انصاری
دبیر علوم اجتماعی : مریم کوزه گر
دبیر ریاضی : آرزو عزیزی زاده
دبیر زبان خارجه : نسیم الزهرا عفیفی
دبیر زبان خارجه : فاطمه تجلی
دبیر ادبیات : ندا قنبری
دبیر عربی : محبوبه مختاری
دبیر معارف : شهلا آگاه
دبیر آمادگی دفاعی : هنرور
خدمات : فرحناز فروغی