ارتباط عمیق و موثر با فرزندان

✅ ارتباط با فرزندان دارای بعد حیاتی است:

👈یک بعد “ارتباط کلامی” که شامل: ابراز احساس کلامی به فرزند بدون شرط است، یعنی بدون اینکه فرزند کار خوبی انجام داده باشد (محبت بی قید و شرط)، همچنین گپ زدن مکرر و مداوم در طی روز هرگاه که فرصت باشد و گوش کردن به فرزند هنگامی که هیجان شدید به خصوص از نوع منفی را تجربه می‌کند که همان مهارت گوش کردن فعال است.
👈بعد دیگر ارتباط، “محبت فیزیکی” به فرزند است که شامل نوازش و بوسیدن فرزند بدون اینکه کار خوبی انجام داده باشد.
ابراز احساس کلامی و محبت فیزیکی باید متناسب با سن و علاقه فرزند باشد.