آموزش پیشتازان

کارگاه آموزشی برای فراگیران مهارت های پیشتازان جهت تقویت تربیت اجتماعی و روحیه نظم و قانون گرایی